Xperia SP có được chứng nhận phiên bản mới (12.1.A.1.207)

Một bản cập nhật mới vừa được trung tâm PTCRB chứng nhận cho Xperia SP. Phiên bản được chứng nhận có số bản dựng (12.1.A.1.207), bản cập nhật mới lần này được chứng nhận luôn cả ba biến thể khác của Xperia SP bao gồm ( C5302, C5303 và C5306). Xin xác nhận lại với các bạn, đây chỉ là bản cập nhật vẫn là Android Jelly Bean, hiện tại cũng chưa có dấu hiệu Android Kitkat sẽ được cập nhật cho Xperia SP.

nguồn: Xperia Blog