Xperia T và Xperia V được chứng nhận firmware 9.2.A.1.199 mới.

Một thông báo nhanh đến những người đang sử dụng Xperia T (LT30p) và Xperia V (LT25i) để họ biết rằng một bản cập nhật vá lỗi mới cũng đang hướng đến các thiết bị này với số bản dựng 9.2.A.1.199. Đây là firmware theo sau bản cập nhật 9.2.A.0.295, nó đã mang bản dựng Android 4.3 đầu tiên cho Xperia T và Xperia V.

Nguồn