Firmware Android 4.3 mới được chứng nhận cho Xperia M và Xperia M dual.

Các bản dựng phần mềm mới đã được chứng nhận cho Sony Xperia M ( C1904 , C1905 ) và Xperia M dual ( C2004 , C2005 ). Các phiên bản phần mềm mới này có khả năng vẫn chỉ là bản dựng Android 4.3 nhưng đã được cải tiến lại so với phiên bản đã được chứng nhận trước đây. Xperia M đã được di chuyển số bản dựng từ 15.4.A.0.21 lên 15.4.A.0.23 trong khi Xperia M dual được nâng số bản dựng từ 15.5.A.0.16 lên 15.5.A.0.18. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi các bản dựng phần mềm này được tung ra.

Nguồn