Video Unlimited có cập nhật mới phiên bản (13.1.B.0.5)

Sau một loạt các ứng dụng hệ thống được cập nhật, thì hôm nay Sony lại tiếp tục cho phát hành một phiên bản mới cho ứng dụng Video Unlimited với số bản dựng nhận diện là (13.1.B.0.5), trong phiên bản mới có các thay đổi gồm giao diện đã được bố trí lại trực diện, ngoài ra thì không nhận thấy thay đổi nào khác. Không giống như các ứng ụng hệ thống khác,  bản cập Video Unlimited chỉ được ấn định cho một số điện thoại cụ thể và rất lạ bản cập nhật không xuất hiện trên ứng dụng Video Unlimited cho Xperia Z2, xong bản cập nhật nó lại bất ngờ xuất hiện trên Xperia SP và Xperia M2.

1 2

nguồn: Xperia Blog