Xperia T2 Ultra Dual có được chứng nhận firmware (19.1.1.C.0.56)

 

Hôm nay, một bản firmware mới với số bản dựng (19.1.1.C.0.56) đã được trung tâm PTCRB chứng nhận cho Xperia T2 Ultra Dual (D5322, XM50h). Phiên bản hiện tại mà trước đây Xperia T2 Ultra Dual là (19.1.C.0.116), Cùng với Xperia T2 Ultra Dual, người anh em Xperia T2 Ultra cho đến thời điểm này vẫn chưa có một thông tin liên quan lộ trình cập nhật được đặt ra.

nguồn: Xperia Blog